Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Ruudrob.

Algemene voorwaarden Ruudrob

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, verstrekte en te verstrekken opdrachten evenals op onderhandelingen over opdrachten –of die verleend worden of niet- tussen Ruudrob, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker.
 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 (Overeenkomst van) opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door Gebruiker.
 2. Op de opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van deze voorwaarden.
 3. Onder ‘opdracht’ worden in deze voorwaarden de navolgende werkzaamheden verstaan: borduren, bedrukken of anderzijds bewerken van aangeleverde artikelen alsmede het digitaliseren van aangeleverde logo’s patronen, tekeningen ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij door Gebruiker te bewerken items, zowel geleverd door gebruiker als door Opdrachtgever, kunnen labels en/of e.d. zonder dat daarvoor toestemming van Opdrachtgever nodig is worden verwijderd door Gebruiker.
 5. Indien de opgedragen werkzaamheid niet in het vorige lid is genoemd, zal deze in de opdrachtbevestiging worden omschreven.

Artikel 4 Contractsduur; Uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de uitvoering van de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 2. Gebruiker zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.
 3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De kosten van inschakeling van deze derden kunnen uitsluitend na overleg met opdrachtgever voor diens rekening komen.
 4. Gebruiker is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
  Algemene voorwaarden Ruudrob
  Tel: 076-5040613 Pauvreweg 56 KvK: 77719646
  E-mail: Info@ruudrob.nl 4879NH Etten-Leur BTW: NL 001671396B75
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle hem bekende gegevens en
  documenten, ter beschikking worden gesteld aan gebruiker. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade,
  van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de opdracht overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de opdracht wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde opdracht levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken en/of diensten.
 9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
  –  Alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomende uit te voeren;
  –  Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
  –  Indien bedongen is dat de aflevering/uitvoering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal            plaatsvinden;

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst/opdracht

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
  Tel: 076-5040613 Pauvreweg 56 KvK: 77719646
  E-mail: Info@ruudrob.nl 4879NH Etten-Leur BTW: NL 001671396B75
  schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot
  schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziektes en werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Transport en verzendkosten:

 1. Transport en verzendkosten, ook van retourzendingen, komen ten alle tijden voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud:

 1. Het bewerkte artikel, aangeleverd door of namens opdrachtgever met daarop borduurwerk blijft eigendom gebruiker tot volledig factuurbedrag is voldaan.
 2. Borduurkaart (Digitale ontwerpen) blijven ten alle tijden eigendom van Gebruiker.
 3. indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan (tegen vergoeding) een borduurkaart aan opdrachtgever worden aangeleverd voor gebruik door derden. Gebruiker is echter nimmer verantwoordelijk voor het resultaat van door derden uitgevoerde werkzaamheden, afwijkingen en/of fouten in programma en/of ontwerp.
 4. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk, anders overeengekomen mag gebruiker ontwerpen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van derden.
 5. Bedrijfslogo’s worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Het digitale ontwerp blijft eigendom van gebruiker. Hetgeen onder punt 3 gesteld blijft onverminderd van kracht.

Artikel 9 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan € 50,– administratie kosten en een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Verder zullen alle, wel of niet in de offerte genoemde kortingen ongeacht de aard van de korting of verlaging van
  Tel: 076-5040613 Pauvreweg 56 KvK: 77719646
  E-mail: Info@ruudrob.nl 4879NH Etten-Leur BTW: NL 001671396B75
  het factuurbedrag
  direct na het verlopen van de termijn van de eerste
  betalingsherinnering
  volledig komen te vervallen.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toekenning van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 ( de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker in de breedste zin des woords aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen of objecten aangeleverd door of namens Opdrachtgever, waaronder nadrukkelijk begrepen, het te bewerken artikel. Ook als dat inhoud dat het artikel daardoor onbruikbaar wordt.
 4. Opdrachtgever geeft een onvoorwaardelijke vrijwaring aan gebruiker voor aanspraken door derden, in welke zin dan ook, ten behoeve van door opdrachtgever aangeleverde en/of uit te voeren ontwerpen.
 5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in borduurpatroon, welke ontstaan door onvoorziene factoren zoals rek, toeslagstoffen en/of tussenlagen in te borduren artikelen.
 7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in garens als gevolg van verschil in verfbaden en/of kleurafwijkingen in drukwerk.
 8. Kleurverschillen en vervormingen in stof door een reactie op warmte, kunnen voorkomen en zijn eveneens geen reden tot enige reclamatie jegens Gebruiker.
 9. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of enigerlei andere schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. Artikel 10 punt 2 en punt 3 blijven echter onverminderd van kracht.

Artikel 11 Garantieregeling/afkeuring van het geleverde:

 1. Meenemen van het gereed product betekent onherroepelijk ook akkoord verklaren geleverde werkzaamheden.
 2. Indien controle van de geleverde werkzaamheden terstond onmogelijk is, dan dient direct na ontvangst een controle door Opdrachtgever plaats te vinden. Mocht het geleverde onvoldoende worden geacht, dan dient de Gebruiker daar direct, schriftelijk van op de hoogte te worden gebracht en zal het artikel ook per ommegaande moeten worden aangeleverd bij Gebruiker. Wordt verzuimd het betreffende artikel binnen 5 kalenderdagen terug aan te leveren bij Gebruiker dan wordt het artikel beschouwd als akkoord bevonden en is reclameren niet meer mogelijk.
 3. Indien Gebruiker en Opdrachtgever het niet eens zijn over het wel of niet akkoord bevinden van geleverd werk, is Gebruiker gehouden een naar zijn inzicht passende oplossing aan te dragen. Indien Opdrachtgever zich niet in de oplossing kan vinden, staat hem de optie open het borduurwerk af te keuren waarna conform punt 5 in deze paragraaf gehandeld zal worden.
 4. Elke garantie beperkt zich tot het naar de gebruikelijke maatstaven opleveren van het borduurwerk, drukwerk of anderszins overeengekomen werkzaamheden. Er worden geen aanspraken geaccepteerd nadat het product aan het beheer van Gebruiker onttrokken is geweest. Met uitzondering van hetgeen in dit artikel onder punt 2 is genoemd.
  Tel: 076-5040613 Pauvreweg 56 KvK: 77719646
  E-mail: Info@ruudrob.nl 4879NH Etten-Leur BTW: NL 001671396B75
 5. Indien het geleverde in aanmerking komt voor Garantie/Afkeuring, dan heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht te kiezen uit een van onderstaande opties:
  Opdrachtgever accepteert het geleverde tegen betaling van het oorspronkelijke orderbedrag of Opdrachtgever accepteert het werk niet en hoeft het overeengekomen bedrag voor dat specifieke artikel niet te betalen. Hierbij wordt het artikel eigendom van Gebruiker zonder dat Gebruiker gehouden is daarvoor enige vergoeding te betalen. De Opdrachtgever mag hierbij een nieuw artikel aanleveren dat als oorspronkelijk bedoeld zal worden bewerkt. Opdrachtgever is alsdan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag aan Gebruiker verschuldigd.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vind plaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Naar contact

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Contactgegevens

076-5040613

Bereikbaar van 9.00 tot 21.00

info@ruudrob.nl

Binnen 24 uur altijd antwoord

Wij staan elke dag klaar om je te helpen
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×